Privacyverklaring

Laatste versie: 29 maart 2023

In deze Privacyverklaring vindt u de beschrijving van Mijn beleidsregels en procedures over het verzamelen, het gebruik en de bekendmaking van Uw gegevens wanneer U de Dienst gebruikt en vindt u informatie over Uw privacyrechten en de wijze waarop het recht U beschermt.

Ik gebruik Uw Persoonsgegevens om de Dienst aan U te leveren en om deze te verbeteren. Door het gebruik van de Dienst, stemt U in met het verzamelen en gebruik van gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is opgesteld met behulp van de Privacybeleidgenerator.

Interpretatie

De woorden met een hoofdletter hebben de betekenis die daaraan hieronder is toegekend. Wanneer onderstaande definities in het meervoud of enkelvoud worden vermeld, verandert er niets aan de betekenis ervan.

Definities

In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:

Gelieerde Onderneming: een rechtspersoon die zeggenschap heeft over, onder de zeggenschap valt van of onder de gezamenlijke zeggenschap valt van een partij. Er is sprake van “zeggenschap” wanneer 50% of meer van de aandelen, het aandelenbelang of andere effecten met stemrecht bij verkiezingen van directeuren of andere bestuurders, in eigendom is.

Bedrijf: Meester Vertalers, Haskelant 2, Zuid-Scharwoude, Nederland (in deze Overeenkomst “Bedrijf”, “Ik” of “Mij” genoemd).

Land: Nederland.

Apparaat: een apparaat waarop de Dienst kan worden gebruikt, zoals een computer, mobiele telefoon of tablet.

Persoonsgegevens: gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Dienst: de Website.

Dienstverlener: een natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het Bedrijf verwerkt. Met Dienstverlener worden externe bedrijven of particulieren bedoeld die het Bedrijf heeft ingeschakeld om de Dienst mogelijk te maken, om de Dienst namens het Bedrijf te verlenen, de aan de Dienst verbonden diensten te verrichten of om het Bedrijf te helpen bij het analyseren van het gebruik van de Dienst.

Gebruiksgegevens: gegevens die automatisch worden verzameld, ofwel door het gebruik van de Dienst ofwel door de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de tijd die op de pagina is doorgebracht).

Website: https://meestervertalers.nl.

U: de persoon die de Dienst bezoekt of gebruikt, of, al naar gelang van het geval, een onderneming of een andere rechtspersoon waarvoor die persoon de Dienst bezoekt of gebruikt.

Verzamelen en gebruik van uw Persoonsgegevens

Soorten gegevens die worden verzameld

Persoonsgegevens

Bij het gebruik van Mijn Dienst, kan Ik U vragen om bepaalde persoonsgegevens aan Mij te verstrekken die kunnen worden gebruikt om contact met U op te nemen of om U te identificeren. Persoonsgegevens omvatten onder meer:

E-mailadres

Voor- en achternaam

Telefoonnummer

Adres, staat, provincie, postcode, stad, land.

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Bij het gebruik van de Dienst worden automatisch gebruiksgegevens verzameld.

Gebruiksgegevens omvatten onder meer gegevens zoals Uw IP-adres, browsertype, browserversie, de pagina’s van Mijn Dienst die U bezoekt, de tijd en de datum van Uw bezoek, de tijd die U op de pagina’s doorbrengt, unieke apparaat-id’s en overige diagnosegegevens.

Wanneer U de Dienst bezoekt met of via een mobiel apparaat, worden mogelijk automatisch bepaalde gegevens door Mij verzameld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het soort mobiele apparaat dat U gebruikt, de unieke ID van Uw mobiele apparaat, Uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele webbrowser dat U gebruikt, unieke apparaat-id’s en overige diagnosegegevens

Mogelijk verzamel Ik ook gegevens die Uw browser verstuurt wanneer U Mijn Dienst bezoekt of wanneer U de Dienst bezoekt op of via een mobiel apparaat.

Gebruik van Uw Persoonsgegevens

Het Bedrijf kan uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

Voor het verlenen en onderhouden van Mijn Dienst, met inbegrip van het bewaken van het gebruik van Mijn Dienst.

Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en de verbintenis van de koopovereenkomst met betrekking tot producten, artikelen of diensten die U hebt gekocht of een ander contract met Mij via de Dienst.

Om contact met U te kunnen opnemen via e-mail, per telefoon, SMS en soortgelijke elektronische communicatiemiddelen, zoals pushmeldingen van mobiele applicaties over updates of informatieve mededelingen over de functionaliteiten, producten of afgenomen diensten, met inbegrip van beveiligingsupdates, indien nodig of wanneer dat in verband met de implementatie ervan redelijk is.

Om U te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over goederen, diensten en evenementen die Ik aanbied die vergelijkbaar zijn met de reeds door U afgenomen goederen of diensten of met de evenementen waarover U navraag hebt gedaan.

Om Uw verzoeken in behandeling te nemen ente verwerken.

Voor bedrijfsovername: Ik kan Uw gegevens gebruiken voor onderzoek of het uitvoeren van een fusie, afstoting, sanering, reorganisatie of andere verkoop of overdracht van mijn activa of een deel ervan, al dan niet voor het voortzetten van de activiteiten of in het kader van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij de Persoonsgegevens van de gebruikers van Mijn Dienst waarover ik beschik, onderdeel zijn van de over te dragen activa.

Voor overige bedrijfsdoeleinden: Ik kan Uw gegevens voor andere doeleinden gebruiken, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruiktrends, het vaststellen van de doeltreffendheid van Mijn promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van Mijn Dienst, Mijn producten, diensten, marketing en Uw ervaringen.

Ik kan Uw persoonsgegevens in de volgende gevallen delen:

 • Met dienstverleners: Ik kan Uw Persoonsgegevens met Dienstverleners delen om het gebruik van Mijn Dienst te bewaken en analyseren, zodat Ik contact met U kan opnemen.
 • Voor bedrijfsovername: Ik kan Uw Persoonsgegevens delen of overdragen in verband met of tijdens onderhandelingen in het kader van een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van Mijn bedrijfsactiviteiten of een deel ervan door een andere vennootschap.
 • Met Gelieerde Ondernemingen: Ik kan Uw gegevens met Mijn Gelieerde Ondernemingen delen. In dat geval eis ik dat die Gelieerde Ondernemingen zich aan deze Privacyverklaring houden. Onder Mijn Gelieerde Ondernemingen vallen Mijn moedermaatschappij en overige dochterondernemingen, joint venture partners of andere ondernemingen waarover Ik zeggenschap heb, of die onder Mijn gezamenlijke zeggenschap vallen.
 • Met zakenpartners: Ik kan Uw gegevens delen met Mijn zakenpartners om U bepaalde producten, diensten of aanbiedingen aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: wanneer U Persoonsgegevens deelt of anderszins communiceert met andere gebruikers in het publieke domein, kunnen bedoelde gegevens door alle gebruikers worden ingezien en in het publieke domein bekend worden gemaakt.
 • Met Uw toestemming: Met Uw toestemming kan ik Uw persoonsgegevens voor elk overig doeleinde gebruiken.

Bewaren van Uw Persoonsgegevens

Het Bedrijf bewaart Uw Persoonsgegevens uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de in deze Privacyverklaring vastgestelde doeleinden. Ik bewaar en gebruik Uw Persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om aan Mijn wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld als Ik uw gegevens moet bewaren om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen), geschillen te beslechten en mijn juridische overeenkomsten en beleidsregels uit te voeren.

Het Bedrijf bewaart tevens Gebruiksgegevens voor analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden doorgaans korter bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging of functionaliteit van Mijn Dienst te verbeteren of wanneer Ik wettelijk verplicht ben om deze gegevens langer te bewaren.

Overdracht van Uw Persoonsgegevens

Uw gegevens, waaronder Uw Persoonsgegevens, worden verwerkt op het kantoor van het Bedrijf en in alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zijn gevestigd. Dit betekent dat deze gegevens kunnen worden overgebracht naar en bewaard op computers die zich buiten Uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied bevinden waar het recht inzake gegevensbescherming afwijkt van dat in Uw rechtsgebied.

Wanneer U met deze Privacyverklaring instemt en vervolgens Uw gegevens verstrekt, dan hebt U met die overdracht ingestemd.

Het Bedrijf neemt alle maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat Uw gegevens veilig en in overeenstemming met deze Privacyverklaring worden behandeld, en dat Uw Persoonsgegevens alleen aan een organisatie of een land worden overgedragen als er adequate regelingen zijn getroffen, waaronder de beveiliging van Uw gegevens en overige persoonsgegevens.

Verwijdering van Uw Persoonsgegevens

U hebt het recht om Uw Persoonsgegevens die Ik over U heb verzameld, te verwijderen of door Mij te laten verwijderen.

U kunt aan Mij vragen Uw Persoonsgegevens die U aan Mij hebt verstrekt, aan te passen of te verwijderen.

Ik wijs U er echter op dat Ik bepaalde gegevens moet bewaren wanneer ik een wettelijke plicht daartoe heb of op grond van de wet.

Bekendmaking van Uw Persoonsgegevens

Bedrijfstransacties

Indien het Bedrijf bij een fusie, overname of verkoop van activa betrokken is, is het mogelijk dat Uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Voordat Uw Persoonsgegevens worden overgedragen en/of worden onderworpen aan een andere Privacyverklaring, stel ik u daarvan in kennis.

Wetshandhaving

In bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf op grond van de wet of op verzoek van een overheidsinstantie (bijvoorbeeld een rechter of een overheidsorgaan) verplicht zijn om Uw Persoonsgegevens bekend te maken.

Overige wettelijke eisen

Het Bedrijf kan Uw Persoonsgegevens bekendmaken wanneer het te goeder trouw van mening is dat dat noodzakelijk is om:

 • Aan een wettelijke verplichting te voldoen
 • De rechten of de eigendom van het Bedrijf te beschermen
 • Eventuele misstanden in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • De persoonlijke veiligheid van de Gebruiker van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Zich tegen wettelijke aansprakelijkheid te beschermen.

Beveiliging van Uw Persoonsgegevens

De beveiliging van Uw Persoonsgegevens is belangrijk voor Mij, maar ik wijs U erop dat geen enkele overdrachtsmethode via het internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel ik ernaar streef commercieel aanvaardbare methoden te gebruiken voor de bescherming van Uw Persoonsgegevens, kan Ik geen absolute veiligheid garanderen.

Privacy van kinderen

Mijn Dienst is niet gericht op kinderen van jonger dan 13 jaar. Ik verzamel nimmer willens en wetens persoonsgegevens van kinderen van jonger dan 13 jaar zonder de toestemming van de ouders. Indien U als ouder of voogd weet dat Uw kind Persoonsgegevens aan Mij heeft verstrekt, verzoek Ik U om contact met Mij op te nemen. Wanneer Ik merk dat Ik zonder verificatie of ouderlijke toestemming Persoonsgegevens heb verzameld van een kind jonger dan 13 jaar, dan zal Ik die gegevens van Mijn servers verwijderen.

Wanneer de rechtsgrondslag voor de verwerking van Uw gegevens Uw toestemming is en in Uw land toestemming van een ouder is vereist, dan kan Ik U vragen om toestemming van Uw ouders voordat Ik die gegevens verzamel en gebruik.

Links naar andere Websites

Mijn Dienst kan links naar andere websites bevatten die niet door Mij worden beheerd. Indien U op een externe link klikt, wordt U naar de externe website doorverwezen. Ik raad U met klem aan dat U de Privacyverklaring van elke website die U bezoekt, raadpleegt.

Ik heb geen invloed op en aanvaard geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, de Privacyverklaring of de privacypraktijken van externe websites of diensten.

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Mijn Privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt. Ik stel U in kennis van wijzigingen door de nieuwe Privacyverklaring op deze pagina te publiceren.

Voordat de wijziging van toepassing wordt, laat Ik U door middel van een goed zichtbare mededeling op Mijn Dienst weten dat de Privacyverklaring is bijgewerkt, en verander Ik de datum bovenaan deze Privacyverklaring met de datum waarop dit beleid is bijgewerkt.

Ik raad U aan regelmatig te kijken of deze Privacyverklaring is gewijzigd. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring worden van kracht wanneer ze op deze pagina zijn gepubliceerd.

Contactgegevens

Voor vragen over dez Privacyverklaring kunt U contact met Mij opnemen:

Via e-mail: info@meestervertalers.nl.

Via het contactformulier op deze pagina op Mijn website: https://meestervertalers.nl/contact/

NL